Inhoudsopgave

§ 1. Definities

§ 2 Boeking/boekingsbevestiging

§ 3 Betalingsvoorwaarden

§ 4 Aankomst en vertrek

§ 5 Vakantieappartementen

§ 6 Huisdieren

§ 7 Verblijf

§ 8 Annulering van de reis

§ 9 Annulering door de verhuurder

§ 10 Aansprakelijkheid van de verhuurder

§ 11 Toestemming voor het gebruik van internettoegang via WLAN

§ 11.1 Toegangsgegevens

§ 11.2 Gevaren van WLAN-gebruik, beperking van aansprakelijkheid

§ 12 Huisregels, algemene rechten en plichten

 

Geldigheid van de Algemene Voorwaarden

(1) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten voor de verhuur van vakantieappartementen voor accommodatie en op alle andere diensten en leveringen die Landhaus Sonnrain aan de gast levert. De dienstverlening van Landhaus Sonnrain wordt uitsluitend verleend op basis van deze Algemene Voorwaarden.

(2) Voor het onderverhuren of opnieuw verhuren van het ter beschikking gestelde vakantieappartement en het gebruik ervan voor andere doeleinden dan woondoeleinden is onze voorafgaande schriftelijke toestemming vereist.

(3) De algemene voorwaarden van de gast zijn alleen van toepassing als deze vooraf zijn overeengekomen. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts van kracht indien wij dit uitdrukkelijk schriftelijk hebben bevestigd.

§ 1. Definities

  1. a) De term “Landhaus Sonnrain”, “wij”, “ons” of “onze” verwijst naar Landhaus Sonnrain, een bedrijf geregistreerd in het GISA-register onder het identificatienummer 35773658.
  2. b) De term “Landhaus Sonnrain” verwijst naar onze website landhaus-sonnrain.at.
  3. c) De term “Diensten” verwijst naar alle diensten die van tijd tot tijd door Landhaus Sonnrain worden geleverd, inclusief maar niet beperkt tot het ontvangen van boekingsinformatie via ons boekings- en betalingssysteem, het beheren van reserveringen en betalingen en het reageren op vragen van klanten via ons reserveringssysteem en de beheer van inhoud op kanalen van derden via onze Channel Manager.
  4. d) De term “klant” verwijst naar de persoon die op eigen naam een ​​verblijf bij Landhaus Sonnrain boekt, hetzij rechtstreeks op de website, hetzij via het boekingsportaal booking.com.
  5. e) De term “Eigendom” verwijst naar elke vorm van accommodatie, gebouw, woonboot, appartement, kamer, flatgebouw, huis of ander appartement of huurruimte die door de Klant of een derde partij wordt getoond en te huur wordt aangeboden via de Diensten.
  6. f) De term “Inhoud” betekent tekst, afbeeldingen, afbeeldingen, muziek, software, audio, video, informatie of enige andere vorm van gegevens.
  7. g) De term “Klantinhoud” verwijst naar inhoud die door de Klant wordt verstrekt als onderdeel van het gebruik van de Services, inclusief maar niet beperkt tot andere informatie.

§ 2 Boeking/boekingsbevestiging

Alle boekingsaanvragen moeten worden gedaan via onze website www.landhaus-sonnrain.at of per e-mail info@landhaus-sonnrain.at. Alle verzoeken die via een andere methode worden gedaan, zoals telefonisch op +43 670 551 7120 of via Instagram, worden niet in behandeling genomen.

Indien wij u het vakantieappartement in de door u gewenste periode kunnen aanbieden, sturen wij u per e-mail een schriftelijke bevestiging en de factuur. Zodra u de boekingsbevestiging ontvangt, is uw boeking juridisch bindend.

§ 3 Betalingsvoorwaarden

Het totaalbedrag dient u vier weken voor uw verblijf te voldoen. Als de betalingstermijnen niet worden nageleefd, kan Landhaus Sonnrain zich terugtrekken uit het contract. Niet-betaling wordt beschouwd als een opname en geeft u recht op herverhuur.

Bijkomende kosten voor water, parkeerplaats, afval en energie worden niet in rekening gebracht.

§ 4 Aankomst en vertrek

Op de dag van aankomst is het vakantieappartement vanaf 16.00 uur beschikbaar. De gast ontvangt 1 dag voor aankomst informatie over de sleuteloverdracht via e-mail, sms of WhatsApp.

Op de dag van vertrek dient het appartement uiterlijk 10.00 uur verlaten te zijn. Indien de gast een laat vertrek wenst, dient dit vooraf met ons besproken te worden. Bij laattijdig vertrek zonder voorafgaande toestemming worden kosten in rekening gebracht.

Indien de gast op de dag van aankomst om 23.59 uur niet verschijnt, wordt het contract na een periode van 48 uur zonder voorafgaande kennisgeving aan Landhaus Sonnrain als beëindigd beschouwd. Landhaus Sonnrain of onze vertegenwoordiger kan dan vrijelijk over het onroerend goed beschikken. Bij vroegtijdig vertrek vindt er in de regel geen (evenredige) restitutie van de huursom plaats.

Op de dag van vertrek dient u het appartement bezemschoon achter te laten. De borden, glazen etc. moeten in de vaatwasser worden geplaatst en aangezet en de koelkast moet worden geleegd. Kussens en dekbedovertrekken moeten worden verwijderd en op een bed worden verzameld. Alle handdoeken moeten worden verzameld in een douche of badkuip. De prullenbakken moeten geleegd worden en er moet op een juiste scheiding van afval gelet worden. Indien het afval niet correct wordt gesorteerd of het appartement niet wordt achtergelaten zoals gevraagd, kunnen hiervoor kosten in rekening worden gebracht.

§ 5 Vakantieappartementen

Wij zullen het vakantieappartement netjes en schoon opleveren met een volledige inventaris. Indien u tijdens uw verblijf gebreken constateert, is de gast verplicht Landhaus Sonnrain hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen. De gast is aansprakelijk voor alle door hem veroorzaakte schade aan het huurobject, de inventaris, bijvoorbeeld kapot serviesgoed, schade aan de vloer of het meubilair. Hieronder vallen ook de kosten voor verloren sleutels.

De inventaris moet voorzichtig en zorgvuldig worden behandeld en is uitsluitend bedoeld voor verblijf in de vakantieappartementen. Het aanpassen van meubilair, vooral bedden, is verboden. De gast is eveneens aansprakelijk voor de nalatigheid van zijn medereizigers. Schade veroorzaakt door overmacht is hiervan uitgesloten. Als het vakantieappartement in strijd met het contract wordt gebruikt, zoals onderverhuur, overbevolking, verstoring van de rust, etc., kan het contract zonder opzegtermijn worden opgezegd en moet de gast het vakantieappartement verlaten. De reeds betaalde huur blijft bij Landhaus Sonnrain.

§ 6 Huisdieren

In het vakantieappartement zijn huisdieren van welke aard dan ook toegestaan, maar deze moeten vooraf bij Landhaus Sonnrain worden aangemeld. Als er dieren worden gehuisvest zonder voorafgaande toestemming van de aanbieder, kan de aanbieder schoonmaakkosten tot 200 euro in rekening brengen.

§ 7 Verblijf

Het vakantieappartement mag alleen worden gebruikt door de personen die in de boeking zijn vermeld. Indien het appartement door meer personen wordt gebruikt dan overeengekomen, dient hiervoor een aparte vergoeding van 500 euro te worden betaald. In dit geval heeft Landhaus Sonnrain ook het recht om het contract zonder opzegtermijn te beëindigen.

Het onderverhuren of overdragen van het appartement aan derden is niet toegestaan. De gast gaat akkoord met de algemene voorwaarden en de huisregels van de vakantieappartementen. De toestemmingsverklaring vindt plaats bij de betaling.

Bij overtreding van de Algemene Voorwaarden of de huisregels heeft Landhaus Sonnrain het recht de huurovereenkomst onmiddellijk en zonder opzegtermijn te beëindigen. Er bestaat geen wettelijk recht op terugbetaling van de huur of schadevergoeding.

§ 8 Annulering van de reis

Bij annulering is de gast verplicht een deel van de overeengekomen prijs als schadevergoeding te betalen. Annulering dient schriftelijk te geschieden. De hoogte van de compensatie is afhankelijk van het tijdstip tot aan de dag van aankomst en is als volgt:

[1 Tag] 1 dag voor aankomst of no-show 100% van de overeengekomen prijs

§ 9 Annulering door de verhuurder

In geval van annulering onzerzijds als gevolg van overmacht of andere onvoorzienbare omstandigheden (zoals ongelukken of ziekte van de gastheren) en andere omstandigheden buiten onze controle die de uitvoering onmogelijk maken; De aansprakelijkheid is beperkt tot vergoeding van kosten. Bij een gerechtvaardigde herroeping heeft de klant geen aanspraak op schadevergoeding; aansprakelijkheid voor reis- en hotelkosten wordt niet aanvaard.

Een herroeping door Landhaus Sonnrain kan plaatsvinden na aanvang van de huurperiode zonder inachtneming van een opzegtermijn.

§ 10 Aansprakelijkheid van de verhuurder

Landhaus Sonnrain is in het kader van zijn zorgplicht aansprakelijk voor de goede terbeschikkingstelling van het huurobject. Aansprakelijkheid voor eventuele storingen of storingen in de water- of elektriciteitsvoorziening, evenals voor gebeurtenissen en gevolgen veroorzaakt door overmacht, wordt hierbij uitgesloten.

§ 11 Toestemming voor het gebruik van internettoegang via WLAN

Landhaus Sonnrain beschikt in zijn vakantieappartement over internettoegang via WLAN. Hiermee kan de gast de WLAN-toegang tot internet delen voor de duur van zijn verblijf in de vakantiewoning. Huurder heeft niet het recht derden gebruik te laten maken van de WiFi.

Landhaus Sonnrain garandeert niet de daadwerkelijke beschikbaarheid, geschiktheid of betrouwbaarheid van internettoegang voor welk doel dan ook. Hij heeft te allen tijde het recht om extra medegebruikers het WLAN geheel, gedeeltelijk of soms te laten gebruiken en de toegang van de huurder geheel, gedeeltelijk of soms te beperken of uit te sluiten, indien de verbinding onrechtmatig wordt of is gebruikt, voor zover Landhaus Sonnrain daardoor een claim moet vrezen en dit niet binnen een redelijke termijn met de gebruikelijke en redelijke inspanning kan voorkomen. In het bijzonder behoudt Landhaus Sonnrain zich het recht voor om de toegang tot bepaalde pagina’s of diensten via het WLAN naar eigen goeddunken en op elk gewenst moment te blokkeren (bijvoorbeeld pagina’s die geweld verheerlijken, pornografie of betaalde pagina’s).

§ 11.1 Toegangsgegevens

Het gebruik van het WLAN vindt plaats via toegangsbeveiliging. De toegangsgegevens (login en wachtwoord) mogen in geen geval aan derden worden doorgegeven. Indien de gast derden via WLAN toegang tot het internet wil verlenen, is dit afhankelijk van onze voorafgaande schriftelijke toestemming en de aanvaarding door de derde van de bepalingen van deze gebruikersovereenkomst, gedocumenteerd door een handtekening en volledige identificatie. De gast verplicht zich ertoe zijn toegangsgegevens geheim te houden. Landhaus Sonnrain heeft het recht om de toegangscodes op elk moment te wijzigen.

§ 11.2 Gevaren van WLAN-gebruik, beperking van aansprakelijkheid

De gast wordt erop gewezen dat het WLAN alleen toegang tot internet mogelijk maakt; virusbescherming en firewall zijn niet beschikbaar. Het dataverkeer dat via het WLAN wordt gegenereerd, is niet-versleuteld. De gegevens kunnen daardoor eventueel door derden worden ingezien. Landhaus Sonnrain wijst er uitdrukkelijk op dat er een risico bestaat dat malware (bijv. virussen, Trojaanse paarden, wormen enz.) bij gebruik van het WLAN op het eindapparaat terecht kan komen. Het gebruik van de WiFi is op eigen risico en op eigen risico van de gast. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade aan de digitale media van de huurder die ontstaat door het gebruik van internettoegang, tenzij de schade opzettelijk of door grove nalatigheid van ons en/of onze plaatsvervangende agenten is veroorzaakt.

§ 12 Huisregels, algemene rechten en plichten

(1) De gast is verplicht de huisregels na te leven. Nachtrust geldt van 22.00 uur tot 06.00 uur. Om verstoring te voorkomen, moeten tv- en audioapparaten op kamervolume worden ingesteld.

(2) De gast is verplicht tijdens de duur van de huur van het vakantieappartement ramen en deuren gesloten te houden bij het verlaten van het vakantieappartement.

(3) Er geldt een algemeen rookverbod in het vakantieappartement. Bij overtredingen kunnen er schoonmaakkosten tot 1000 euro in rekening worden gebracht. Roken is alleen toegestaan ​​op balkons en terrassen.

(4) Onze eigen parkeerplaats biedt 6 parkeerplaatsen. Voor het ongestoord en veilig parkeren dient het parkeerplan te worden nageleefd en/of met de overige gasten een overeenkomst te worden gesloten.

(5) Het inbrengen en/of aanbrengen van decoratiemateriaal en dergelijke is in het vakantieappartement niet toegestaan. De gast is aansprakelijk voor eventueel aangebrachte en/of bevestigde versieringen en dergelijke. alleen. De gast is tevens verplicht schade veroorzaakt door het aanbrengen of aanbrengen van decoraties en dergelijke te vergoeden.

(6) Landhaus Sonnrain heeft te allen tijde recht op toegang tot het vakantieappartement, vooral bij dreigend gevaar. Bij de uitoefening van het toegangsrecht moet op passende wijze rekening worden gehouden met de belangen van de gast die bescherming verdienen. Wij zullen de gast vooraf informeren over de uitoefening van het toegangsrecht, tenzij dit gezien de omstandigheden van het individuele geval onredelijk of onmogelijk is.